long型 ulong型

long型・ulong型は、次の表の範囲で使用する整数型です。

最小値 最大値
long型 -9223372036854775808 9223372036854775807
ulong型 0 18446744073709551615

サンプルコード

// long型の変数を宣言
long long_max = 9223372036854775807;
long long_min = -9223372036854775808;

// ulong型の変数を宣言
ulong ulong_max = 18446744073709551615;
ulong ulong_min = 0;