short型 ushort型

short型・ushort型は、次の表の範囲で使用する整数型です。

最小値 最大値
short型 -32768 32767
ushort型 0 65535

サンプルコード

// short型の変数を宣言
short short_max = 32767;
short short_min = -32768;

// ushort型の変数を宣言
ushort ushort_max = 65535;
ushort ushort_min = 0;